Mirza Ali Qoli Xui

Mirza-Ali-Qoli-xui-a

تصویرسازی‌های فراش قبله عالم؛ میرزا علیقلی خوئی
“میرزا علیقلی خوئی” یکی از فعال‌ترین تصویرگران کتاب‌های چاپ سنگی در عصر قاجار است که با استناد به امضاهای ثبت شده در کنار آثارش می‌توان گفت بیش از 30 کتاب در بین سالهای 1846 تا 1855 میلادی توسط وی تصویر سازی شده است، امضاهایی با عناوین: فراش قبله عالم، خادم مدرسه دارالفنون، بنده‌ی درگاه و …
از آثار “میرزا علیقلی خوئی” در حوزه تصویر پهلوانی می‌توان به، تصویرسازی مبارزه دو کشتی‌گیر در محضر پادشاه از کلیات سعدی،  تصویر‌سازی شاهنامه فردوسی و تصویر‌سازی نبرد امام  علی(ع) با عمربن عبدود  از کتاب طوفان البکاء، اشاره کرد.
تصاویر زیر از کتاب ” تصویر سازی داستانی در کتاب های چاپ سنگی فارسی” نوشته “اولریش مارزلف”  و ترجمه “شهروز مهاجر”  انتخاب شده است.

Mirza-Ali-Qoli-xui-1

Mirza-Ali-Qoli-xui-2

Mirza-Ali-Qoli-xui-3