Hossein Kurd Shabestari

Hossein-Kurd-B

حسین کرد شبستری، پهلوان افسانه ای ایرانیان در دوره صفوی
“حسین کرد شبستری”، عنوان داستانی است عامیانه از روایت پهلوانی های، چوپانی گمنام به نام حسین.
حسین که از کردهای شبستر است به سبب قدرت خارق العاده اش و تحت آموزش های “مسیح دکمه بند تبریزی” و “بابا حسن بید آبادی”، به جنگجویی توانا مبدل می شود.
داستان از اینجا آغاز می شود که “مسیح دکمه بند”، که پهلوان اول “شاه عباس” است، برای رواج تشیع به بلخ و ختا می رود، ریش و سبیل چند امیر را می تراشد و در آنجا آشوب به راه می اندازد.
“جهاندارخان” تصمیم می گیرد برای تلافی و به عوض لشگر کشی به ایران، چند پهلوانش را راهی ایران کند تا در آنجا بلوا به پا کنند.
از میان پهلوانان ازبک، “ببرازخان” و “اخترخان” داوطلب می شوند تا به ایران بیایند و تا سر شاه عباس را از تنش جدا نکرده اند بازنگردند، در مسیر ورود به ایران،”اخترخان” به اصفهان می رود و “ببرازخان” راهی تبریز می شود.
آن دو، تا می توانند در شهر قتل و غارت می کنند، بدون آنگه مانعی جلوی خرابکاری هایشان وجود داشته باشد، تا اینکه سر و کله “حسین کرد” پیدا می شود و او به صورت ناشناس به نبرد تن به تن با “ببرازخان” و “اخترخان” می پردازد و موفق می شود هر دو را از میان بردارد.
آوازه ی جنگاوری های “حسین کرد” در پایتخت می پیچد، ولی به سبب دستبرد حسین به خزانه و برداشتن لباس پادشاه، مورد غضب شاه عباس قرار می گیرد و مجبور می شود به هند بگریزد.
در آنجا در مبارزه با “فیل چشم” و برادرش “فیل زور”، “حسین بهادر” و “عثمان بهادر” پیروز می شود و “اکبرشاه” را وادار می کند تا خراج 7 ساله اش به ایران را بپردازد و سرانجام حسین کرد باپس گرفتن خراج به ایران باز می گردد و با شکوه تمام وارد تالار عالی قاپو شده و خلعتی شایسته از شاه عباس دریافت می کند…

داستان “حسین کرد شبستری” حوادث متعددی دارد که به تناوب و در کنار هم تکرار می شوند، مانند پنهان کردن هویت، پوشیدن لباس مبدل توسط پهلوانان و شاه عباس، حضور پنهانی شاه عباس در گذرها و حضور دزدانه مهاجمین در بارگاه شاه، استفاده از داروی بیهوشی، اختفاهای روزانه در غار و جنگ های شبانه در چهارسوق، تراشیدن ریش و سبیل دشمنان و برداشتن ابلق از کلاه به نشانه تحقیر (ابلق: پر دورنگی که سرهنگان و سران غوغا و جوانان شنگ بر طرف کلاه زدندی زینت را: لغت نامه دهخدا) ، کشیدن ناخن ها به نشانه تنبیه، دو نیم کردن رقیبان در جنگهای تن به تن، کمند انداختن، دزدانه وارد شدن و دستبرد زدن و …
داستان حسین کرد در گذشته در کنار شاهنامه در قهوه خانه ها نقالی می شده و خواندنش طی سالیان طولانی از سرگرمی های مردم به حساب می آمده است، نویسنده گمنام آن برای نگارش داستان، تاثیر فراوانی از روایت ها و شخصیت های شاهنامه فردوسی گرفته، با این تفاوت که نبردهای داستان حسین کرد، با انگیزه های مذهبی و به منظور غلبه شیعیان بر دشمنان سنی مذهب صورت می پذیرد و انگیزه های وطن خواهانه ندارد.

Hossein-Kurd-1

Hossein-Kurd-2

Hossein-Kurd-3

Hossein-Kurd-4

Hossein-Kurd-5

Hossein-Kurd-6

Hossein-Kurd-7

Hossein-Kurd-11

Hossein-Kurd-8

Hossein-Kurd-9

Hossein-Kurd-10