F. C Schillinger

F. C-Schillinger-B

تصوير ورزشكار زورخانه در اواخر دوره صفوي
“فرانتز گاسپار شيلينگر”، در سال 1699 ميلادي و در زمان حكومت شاه سلطان حسين (آخرين پادشاه صفوي) به ايران وارد شد و از شهرهاي تبريز، اصفهان، شيراز و بندر عباس ديدن كرد.
“شيلينگر”، 5سال پس از بازگشت به آلمان و در سال1707 ميلادي، سفرنامه ي مصوري با عنوان “سفر به ايران و هند شرقي” به چاپ رساند.
در صفحه 198 اين كتاب، تصوير ورزشكاري در حال ميل گرفتن در كنار مردي روحاني و بانويي قليان به دست، ديده مي شود.

 

F. C-Schillinger-1
F.-C--Schillinger-2