Abbas
Kamandi

{pahlevoon.ir}

روایت پهلوانی که با دو انگشت گل از سینه قالی بیرون می کشیده 
کتاب “ورزش و سرگذشت ورزش باستانی کردستان” به کوشش عباس کمندی و به خط بهزاد فکری در سال 1361 به چاپ رسیده است.
مولف در مقدمه کتاب می نویسد نتوانسته از همکاری جمع وسیعی از صاحبنظران بهره مند شود لذا صفحاتی سفید در انتهای کتابچه در نظر گرفته تا افراد مطلع مطالب بجا مانده را یادداشت نموده تا فراموش نشوند.
بخش هایی از کتاب به روایت رو در رویی پهلوانان با یکدیگر و نقل داستانهای اغراق آمیز اختصاص دارد .
داستان پهلوانی که با دو انگشت گل از سینه قالی بیرون می کشیده در هنگام تاخت نصف به را از درخت کنده بطوریکه نصف دیگر بر درخت می مانده با فشار انگشت نوشته های هر دوطرف سکه را پاک می کرده و …
عباس کمندی در ویکی پدیا

abbas kamndi1

abbas kamndi2

abbas kamndi3

abbas kamndi4

abbas kamndi5

abbas kamndi6

abbas kamndi7

abbas kamndi8

abbas kamndi9