Battle Khandaq

Battle-Khandaq-b

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای
سال پنجم هجری است و مسلمانان درگیر نبرد دیگری شده اند، به پیشنهاد سلمان فارسی گردآگرد شهر خندقی کنده اند تا لشگر قریش نتواند به شهر حمله کند.
بعد از روزها محاصره، از میان لشگر قریش، چند نفری از خندق عبور می کنند که یکی از آنها عمربن عبدود است، جنگجویی که در میان اعراب شهره است، به دلاوری.
عمربن عبدود، رجز می خواند و جز علی(ع) کسی جرات به میدان آمدن ندارد.
در هفدمین روز شوال، نبرد آغاز شده و علی (ع) پیروز این میدان می شود…
” گفت من تيغ از پى حق مى‏زنم‏
بنده حقم نه مأمور تنم‏
شير حقم نيستم شير هوا
فعل من بر دين من باشد گوا”

حالا چند سالی است،به مناسبت یادآوری شجاعت ها و جوانمردی های علی (ع) در آن نبرد، این روز به عنوان ” روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای” در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.
تصاویر زیر نبرد علی(ع) و عمربن عبدود را نمایش می دهد.

Battle-Khandaq-1

Battle-Khandaq-2
Battle-Khandaq-4
Battle-Khandaq-3
Battle-Khandaq-5
Battle-Khandaq-6